SongMaven
[Menu]
Root Note
Root 
   
Chords
Major 
Minor 
Major 7th 
7th 
Minor 7th 
   
Scales
Major 
Minor 
Minor Pentatonic 
Major Pentatonic 
Harmonic Minor 
Hungarian 
Flamenco 
Hungarian Flamenco 
 
Modes
Ionian 
Dorian 
Phrygian 
Lydian 
Mixolydian 
Aeolian 
Locrian 
 
 
  Notes   Grace Notes
A   A
A#/Bb   A#/Bb
B   B
C   C
C#/Db   C#/Db
D   D
D#/Eb   D#/Eb
E   E
F   F
F#/Gb   F#/Gb
G   G
G#/Ab   G#/Ab